چرا منتقدان را دوست نداریم؟

تائید طلبی و نیاز به دوست داشته شدن دقیقا در تقابل و روبروی انتقاد پذیری است، به همین جهت منتقدان -در هر مدیوم و رشته ای که باشند- انسانهای دوست داشتنی ای به نظر نمی ایند.
بیشتر بخوانید
ایران پرج