معجزه زندگی

اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می کند، معجزه رخ خواهد داد. اگر بر این باوری که آسمان برایت معجزه می کند، معجزه رخ خواهد داد. اما آگاه باش نه سنگ از خود قدرت دارد، نه آسمان. آنچه که نیرو دارد، باور توست. ایمان و یقین راسخ توست. اگر سنگ قدرتی داشت، فکری ...
بیشتر بخوانید
ایران پرج