مقاله1225
 • سفر پرسشگری

  نیروی مورد نیاز برای سفر پرسشگری را تأمل نقادانه، بحث و مناظره تأمین می‌کند. مقصد این سفر نَه پاسخ‌ه ...

 • تفاوت انسان درستکار و انسان خلاف کار

  یک انسان درستکار، هیچ وقت دست به کار خلاف نمی زند، اما یک خلاف کار، هم در کار خلاف شرکت می کند و هم ...

 • مراحل آموزش

  آموزش با طرح سؤال آغاز می‌شود، با ...

 • انسان متفکر

  متفکر کسی است که می‌تواند به ‌نحو معناداری ایده‌هایش را برای گروه‌های متنوع مردم آشکار سازد. اینکه ا ...

 • متنی از استوارت میل

  وجود آزادی بیان دو پیامد ممکن دارد: یا شما متوجه اشتباه خود می شوید و ...

 • متن جالب از راسل

  اکثر مردم ترجیح می‌دهند بمیرند تا اینکه ...

 • قدیس و قهرمان اخلاقی

  شما به لحاظ اخلاقی وقتی قدّیس هستید که محبت و خوف مانع راه شما نشوند. ما از وقتی که چشم بر جهان می گ ...

 • ذهن آدم

  اگر ذهن آدمی زشت باشد، با هزار عمل جراحی که برای داشتن ...

 • گاهی دلم می‌سوزد که …

  گاهی دلم می‌سوزد که چقدر می‌توانیم مهربان باشیم و نیستیم ! چقدر می‌توانیم ...

 • داشتن هدف

  اگه با برنامه حرکت کنى و هدف داشته باشى شاید اولش سخت باشه و ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده