زندگی

آرامش چیست؟

نگاه به گذشته و شڪر خدا

ادامه مطلب “آرامش چیست؟”

بت

از آدمها بت نسازید

در زندگی سعی کن هیچگاه از آدمها بت نسازید، این خیانت است

ادامه مطلب “از آدمها بت نسازید”