قضاوت

قضاوت صحیح

پیش از آنکه دربارۀ زندگی، گذشته و شخصیت من قضاوت کنی، خودت را جای من بگذار،

از مسیری که من گذشته ام عبور کن …

 

با غصه ها، تردیدها، ترسها، دردها و خنده هایم زندگی کن.

یادت باشد هر کسی سرگذشتی دارد.

هرگاه بجای من زندگی کردی، آنگاه می توانی دربارۀ من هم قضاوت کنی.

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *